Artistic Utopia with love for people and nature

After an education in graphic design, Merel began working as a graphic artist. But she only found intense artistic happiness in the early 90s when she started painting. “I’m particularly fascinated by the creative-organic growth process that takes place when I stand in front of a canvas. I’m also always full of paint splatters, a characteristic feature of my intense bliss.”

One of Merel’s first major exhibitions was inspired by her Africa travels. These always resulted in a feast of colours dominated by diverse animals and landscapes. But gradually the personal feelings she experienced during her trips increasingly demanded their place. Animals became people, landscapes became abstract, and the works scored increasingly higher on the emotion ladder.

“I often paint a world the way I would like to see it”, Merel explains. “I find the earth a beautiful planet that we should all embrace more care-fully. The same applies to the way people treat one another. I’m looking for love, respect and connection. In the end we’re all stardust, born from the same big bang. So let’s treat each other that way. Because I love people very much.”

That extra love for one another and nature symbolises the desire for a ‘dream world’ that Merel cherishes. “Indeed, a universe in which I really enjoy living. That’s why I feel so happy and safe while painting.”

Powerful graffiti and symbolic language

Merel’s inner metamorphosis also translates into the painting techniques she uses that today refer much more to graffiti and symbolic language. A good example is ‘The Heart is a reckless Hunter’ where she gives form to human shadows through unreadable texts. “Because people are simply a vessel full of words. Moreover, the heart symbolises all the positive. It does not think of dangers and is fully committed to life.”

What is particularly striking is that Merel portrays this ‘utopian search’ in a technically advanced manner with very powerful colours and images. Her work is distinguished by a form of character strength that literally and figuratively slows down the viewer during his or her daily hectic search for… Yes, for what actually? A method that reflects both decades of experience and passionate painting.

Merel would like to invite you to her personal Utopia for a happy and casual walk around. Without anxiety and fear, but with love for the connection…

Artistiek Utopia met liefde voor mens en natuur

Na een grafische opleiding, ging Merel aan de slag als grafisch kunstenaar. Maar ze vond pas echt intens artistiek geluk begin jaren ‘90 toen ze aan het schilderen sloeg. “Vooral het creatief-organische groeiproces dat zich voltrekt wanneer ik voor een canvas sta, vind ik fascinerend. Ik hang ook steeds vol verfspetters, een kenmerk van mijn intense gelukzaligheid.”

Eén van de eerste grote tentoonstellingen van Merel vond inspiratie in haar Afrika-reizen. Dat resulteerde telkens in een kleurenfestijn waarin diverse dieren en landschappen de boventoon voerden. Maar gaandeweg eisten de persoonlijke gevoelens, die ze ervoer tijdens haar trips, steeds meer hun plaats op. Dieren werden mensen, landschappen werden abstract en de werken scoorden alsmaar hoger op de emotieladder.

“Ik schilder vaak een wereld zoals ik die graag zou willen zien”, verklaart Merel. “Ik vind de aarde een prachtige planeet die we best met zijn allen wat zorg-vuldiger mogen omarmen. Datzelfde geldt trouwens voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Ik ben op zoek naar liefde, respect en verbinding. Uiteindelijk vormen wij allemaal sterren, ontstaan uit dezelfde oerknal. Laten we elkaar dan ook zo behandelen. Want ik hou enorm veel van mensen.”

Die extra liefde voor elkaar en de natuur staan symbool voor het verlangen naar een ‘droomwereld’ dat Merel koestert. “Inderdaad een universum waarin ik erg graag vertoef. Daarom voel ik me tijdens het schilderen zo gelukkig en veilig.”

Krachtige graffiti- en symbooltaal

Die innerlijke metamorfose van Merel vertaalt zich ook in de door haar gebruikte schildertechnieken die vandaag veel meer refereren naar graffiti- en symbooltaal. Een mooi voorbeeld vormt  ‘The Heart is a reckless Hunter’ waar ze menselijke schaduwen vormt d.m.v. onleesbare teksten. “Omdat de mens nu eenmaal een vat vol woorden is. Bovendien staat het hart symbool voor al het positieve. Het denkt niet aan gevaren en gaat volop voor het leven.”

Wat bijzonder opvalt is dat Merel deze ‘utopische zoektocht’ in beeld brengt op technisch hoogstaande wijze met erg krachtige kleuren en beelden. Haar werk onderscheidt zich door een vorm van karaktersterkte die de kijker letterlijk en figuurlijk even afremt tijdens zijn dagelijkse hectische zoektocht naar… Ja, naar wat eigenlijk? Een werkwijze waarvan zowel een decennialange ervaring als gedreven schilderkunst afstraalt.

Merel nodigt je graag uit in haar persoonlijk Utopia om er blij en ongedwongen rond te lopen. Zonder angst en vrees, maar met liefde voor de verbinding…